ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้กราฟแท่งเทียน(Candle Stick)


กราฟแท่งเทียนคืออะไร?


การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน


รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐาน


Single Candle Stick Pattern


Dual Candle Stick Pattern


Triple Candle Stick Pattern

Similar Posts